Какво представлява комплексното проследяване на преждевременно родените деца?

Какво представлява комплексното проследяване на преждевременно родените деца?

В световен мащаб съществуват, организирани по различен начин, програми, адресиращи потребностите на преждевременно родените деца и техните семейства в периода на ранното детство. В България все още липсват подобни стандартизирани и приети на национално ниво практики, които да обезпечават оптималното развитие и подкрепа за недоносените деца до 7-годишна възраст. През последните дни към нас постъпиха множество родителски запитвания, свързани с това какво всъщност представлява комплексното проследяване? В отговор решихме да внесем нужната яснота, макар да съзнаваме, че към момента подобна система липсва у нас. Споделената по-долу информация е част от внесения от Фондация „Нашите недоносени деца“ в Министерство на здравеопазването Проект на Национална програма за проследяване на преждевременно родени деца до 7-годишна възраст и отразява препоръките за Европейски стандарти за грижа за здравето на новороденото на Европейската фондация за грижа за новородените (EFCNI).

Разбира се, не всички ​преждевременно родени ​деца се нуждаят от еднаква степен и еднаква честота на проследяване. Затова е уместно индивидуалният план за проследяване да се основава ​на степента на рисковите фактори, нужди и затруднения на детето и семейството. Различните деца се нуждаят от проследяване през различни интервали от време. Децата, родени много по-рано от очакваното или онези, при които вече са установени проблеми в невропсихичното развитие и очни промени, следва да бъдат подложени на оценка скоро след изписване от неонатологичното отделение и редовно след това. Комплексното проследяване следва да се осъществява от екип от специалисти, определен спрямо потребностите на детето и семейството. Той следва да включва неонатолог (през първата година), педиатър, рехабилитатор, невролог, логопед (специалист по хранене), психолог и други лекари-специалисти, според нуждите на конкретното дете – нефролог, офталмолог, гастроентеролог и др.

Оценка на коригирана възраст 3 месеца и 6 месеца

Оценката на коригирана възраст 3 месеца и 6 месеца е момент, в който могат да бъдат открити индикатори за сериозни затруднения в бъдеще. Това ще даде възможност ранната интервенция, която е ключова в този период, да започне без отлагане. На тази възраст влиянието на подлежащите медицински или биологични проблеми започва постепенно да отшумява. Въпреки това възстановяването от хоспитализация, многобройните медицински процедури и интервенции, затруднения с храненето и последващи хоспитализации могат все още да дават отражение върху нервнопсихичното развитие. Могат да бъдат оценени мускулен тонус, сетивни функции (слух, зрение), фина и груба двигателна координация, ранни вербални умения, интерактивни умения и някои когнитивни процеси. В този възрастов период, при наличие на предпоставки в здравословното състояние на детето, могат да се осъществят и прегледи при детски невролог, гастроентеролог, нефролог, ендокринолог, специалист по клинична генетика. Препоръчително е комплексната оценка от екип от специалисти да бъде осъществявана и при изписването на детето от неонатологичното отделение.

Оценка на коригирана възраст 12 месеца

На тази възраст факторите на околната среда все още не оказват прекомерно влияние върху развитието на детето, а влиянието на биомедицинските фактори, като например нуждата от кислородолечение при бронхопулмонална дисплазия, върху скрининговите тестове прогресивно намалява. В този период децата разгръщат разнообразен поведенчески репертоар, позволяващ оценка на редица когнитивни процеси и развиващите се езикови умения. Когнитивните и двигателните функции все още са в значителна степен преплетени и периодът на бурно развитие е същевременно период на голяма вариабилност.

Оценка на коригирана възраст 18-24 месеца

Към този момент факторите на околната среда оказват все по-голямо влияние върху резултатите от оценката. Когнитивните и двигателните умения се диференцират​, развиват се езиковите умения и мисленето, а възможността да се предвидят достоверно ранните академични умения се увеличава. Много от тестовете за интелигентност обаче не са подходящи за тази възраст, тъй като по-леките проблеми могат да бъдат подценени. В този смисъл е подходящо да бъдат прилагани тестове за цялостно развитие.

Оценка на възраст 3-4 години

Интелигентността може да бъде оценена със стандартизирани тестове най-рано на 3-4-годишна възраст. Това включва развитието на концептуалното мислене, ранна академична готовност, ранни индикатори за екзекутивните функции и вниманието, визуално-двигателна интеграция. Надеждността на тези тестове обаче продължава да бъде твърде незадоволителна в този възрастов период, което предполага прилагането на тестове за комплексно развитие, които дават по-надеждни резултати, както и възможност за по-добро планиране на необходимата подкрепа. Вербалните и невербалните умения също могат да бъдат диференцирани. Околната среда и социалната подкрепа в голяма степен оказват влияние върху резултатите от тази възраст насетне.

Оценки на 6- и 8-годишна възраст

На 6-годишна възраст вече могат да бъдат използвани допълнителни тестове за оценка на проблеми с концентрацията, академични умения на ниво 1 клас, социализация и невропсихични функции. На 8-годишна възраст могат да бъдат оценени адекватно интелигентността, невропсихичните функции, обучителните затруднения, академичните умения, социалната адаптация и поведенческите особености. Валидността на изчисления
коефициент на интелигентност на тази възраст е най-висока спрямо предходните тестувания.