Предпазват ли ни текстилните маски – проучване на British Medical Journal

Предпазват ли ни текстилните маски – проучване на British Medical Journal

Проучването достига до значимия извод, че текстилните маски са свързани със значително по-висок риск от разпространение на инфекции, в сравнение със санитарните. Физическите свойства на текстилната маска, повторната употреба, честотата и ефективността на почистването, както и увеличеното задържане на влага могат потенциално да увеличат риска от инфекция. Вирусът може да оцелее на повърхността на текстилната маска, възможно е самозаразяване чрез многократна употреба и неправилно поставяне и почистване. Например, замърсената текстилна маска може да пренесе патогена към ръцете на носещия чрез докосване. В допълнение, филтрацията на този вид маски е изключително лоша (почти 0%).

Целта на проведеното проучване е да се сравни ефикасността на текстилните маски в сравнение с тази на санитарните/медицински маски. То бива проведено в 14 болници в Ханой, Виетнам и в него вземат участие 1607 здравни работници от високо рискови отделения. На произволен принцип е определено кои отделения ще се придържат към носене на санитарни маски и кои – към текстилни маски, като здравните работници в тях следва да носят маските си при всяка смяна за срок от четири седмици. Отделенията, определени за контролна група, се придържат към обичайната си практика, която включва носене на маска в по-голямата част от времето.

На участниците от групата, носещи санитарни маски, са предоставяни по две маски за всяка 8-часова смяна, а на всеки участник от групата с текстилни маски са осигурени пет маски за целия период на проучването, които участниците следва да перат регулярно и да редуват страната от която поставят маската. Те са помолени да почистват текстилната маска със сапун и вода след приключване на 8-часовата си смяна. Всеки участник има на разположение писмени инструкции за почистване на маската. Носенето на маски и от трите групи се документира и измерва за всеки участник.

В проучването се измерва разпространението на клинична респираторна болест (CRI), грипоподобни заболявания (ILI) и лабораторно потвърдена респираторна вирусна инфекция. Процентните резултати по отношение на разпространението и на трите инфекции е отчетено като статистически значително по-високо при текстилните маски (относителен риск (RR)=13.00, 95% CI 1.69-100.07) в сравнение с групата, носеща медицински маски. При маските от плат се регистрира и значително по-високо ниво на разпространение на грипоподобни заболявания (RR=6.64, 95% CI 1.45-28.65) и лабораторно потвърден вирус (RR=1.72, 95% CI 1.01-2.94) , в сравнение със санитарните маски. Проникването на частици през текстилните маски е оценено на почти 97%, докато при медицинските – 44%.

В заключение, маските от плат довеждат до значително по-висок процент на инфекции от медицинските маски, като в същото време показват и по-ниски резултати и от контролната група, в която се използва маска през по-голямата част от времето, но не и през цялото време. Също така, стандартната практика при контролната група се изразява в използване и на двата вида маски, но с преобладаваща употреба на санитарни такива. При анализа на резултатите от участниците от трите групи, е идентифициран най-висок риск от предаване на лабораторно потвърдена респираторна вирусна инфекция при употреба на текстилни маски.

Източник: British Medical Journal