Безопасност и хигиена в неонатологичното отделение

Безопасност и хигиена в неонатологичното отделение

Хигиената има изключително важна роля в лечението и грижите, предоставяни в болнична среда. Мерките в тази посока имат за цел да намалят инфекциите при новородените и преждевременно родените бебета, което да гарантира тяхното пълноценно възстановяване и развитие. Необходимо е постоянно подобряване на безопасността в отделенията и отговорен подход в името на гарантирането на най-безопасната среда за преждевременно родените бебета и новородени с влошено здравословно състояние. 

Хигиената на ръцете при болничния персонал и родителите е едно от ключовите условия за съхраняване на здравето на новороденото. Фондация “Нашите недоносени деца” подкрепя ежегодното отбелязване на Световния ден на чистите ръце на 15 октомври и използва повода за провеждането на информационна кампания сред широката общественост, адресирайки важността на тази хигиенна мярка.

Съществуват редица други мерки, осигуряващи безопасното и пълноценно възстановяване на новородените. Сред тях следва да посочим медицинските грижи по превенция на некротизиращ ентероколит (НЕК); свеждане до минимум на риска от вентилатор-асоциирана пневмония (ВАП); придържане към високи стандарти на хигиена и чистота на средата, както и на лична хигиена; физиологично наблюдение на всяко бебе, спрямо индивидуалните му потребности; мониторинг и оценка на медицинските грешки с цел намаляване на излагането на новородените на терапевтични рискове, които могат да бъдат избегнати.