бактериемия

наличие на бактерии в циркулиращата кръв, установява се чрез хемокултура