диенцефалон

междинен мозък – разполага се между базалните части на крайномозъчните полукълба