хипестезия

понижена чувствителност към различни видове дразнения, особено към допир.