инкреторен

вътрешносекреторен, отнасящ се до вътрешната секреция, ендокринен