максила

горна челюст, симетрична, чифтна кост, която се разполага в горно-предния дял на лицевия череп. В нея се намира горночелюстната кухина.