вагус

nervus vagus – блуждаещ нерв, най-дългият черепномозъчен нерв. Има три ядра – моторно, сетивно и парасимпатиково, които се разполагат в продълговатия мозък.