2012-08-16 12:44:16

Вашите права като родители

Вашите права като родители на новородени (харта за правата на родителите от European Foundation for the Care of Newborn Infant)

1. Право да получи комплексна и ранна информация и обучение.
Всички (бъдещи) родители имат правото да получат равен и ранен достъп до адекватна, базирана на доказателства, информация.
Това трябва да включва разбираема и адекватна информация и съвети за проблеми, свързани със зачеването и майчинството, сексуалното и репродуктивното здраве, здравословния начин на живот, бременността, раждането, грижата за новороденото.


2. Право на адекватно висококачествено лечение и грижи.
Всички (бъдещи) родители имат правото на базирано на доказателставата, висококачествено лечение и грижи като основа за активен и здравословен растеж. Това включва необходимата апаратура, лекарства, както и обучение и подготовка на здарвните кадри.


3. Право да се запази семейството.
Всички семейства имат правото да бъдат считани за едно цяло. Към всеки член, както и към семейството като цяло, трябва да се подхожда с уважение към неговите социални, културни, емоционални и медицински нужди и особености, както и да се зачита правото на лично неприкосновено пространство.


4. Право на разбираема и точна информация
Всички родители имат правото да получат ясна и точна информация относно наличните техники и процедури за диагностициране и терапия, включително възможните рискове, на техния роден Речник език.
На база на тази информация, родителите могат да се включват в процеса на вземане на решение за прилагане на избрана диагностика и/или терапия.


5. Право на активно участие в грижата за детето
Всички родители имат правото да получат подходящо обучение и да бъдат включени в грижата за техните деца по ефективен начин.


6. Право на несъгласие с лечение
Всички родители имат правото да се оплакват и да изискват промени в лечението, без да се страхуват от негативно отношение и негативен ефект върху качеството на грижата за техните деца.


7. Право на подкрепа
Всички (бъдещи) родители и деца, родени в риск, имат право на психологическа, социална, и финансова подкрепа.


8. Право на отпуска преди и след раждане, и за отглеждане на детето.
Всички родители имат правото на отпуска преди и след раждане, и за отглеждане на дете. Семейства с недоносени бебета, с много деца и деца със специфични нужди да имат право на удължен период на отпуска.


9. Право на грижа, целяща да запази семейството
Всички родители и новородени имат право да останат заедно, докато детето се лекува.


10. Право на контакт на близки членове на семейството с новороденото
Всички родители имат правото да позволят на близки членове на семейството (напр. баби и дядовци, братя и сестри, близки приятели) да имат контакт с новороденото.


11. Право да получават информация за допълнителни услуги и групи за подкрепа
Всички родители имат правото да получават адекватна информация за съществуващите услуги и групи за взаимопомощ, както и за национални родителски организации.


12. Право на подходящ трансфер и процедура на изписване
Всички родители и новородени имат правото на подходящ и индивидуален трансфер и процедура на изписване.


13. Право да получават специализирана грижа след лечение и изписване
Всички родители и родените в риск имат право да получават подходящо и специализирано проследяване и грижа след изписване, добре координирани и базирани на доказателства и опит.


14. Право на доживотна подкрепа
Всички новородени със специфични неврологични и двигателни изисквания имат правото на доживотна подкрепа и интеграция в псигологичен, социален и финансов аспект.Банер

Семеен Център "Малки чудеса"

комплексна подкрепа с грижа за
ранното детско развитие

Семеен Център Малки Чудеса

гр. София, ул. “Майор Димитър Думбалаков” 38, ет. 4 и 5 | тел. 0887 545 446