шънт

връзка между два естествени канала, най-често между кръвоносни съдове, което води до смесване на потоците, които протичат по тях.Основното средство за лечение на хидроцефалията е чрез така наречените шънтиращи системи. Те отвеждат гръбначно-мозъчната течност към някоя друга телесна кухина и по този начин създават възможност за отбременяване на повишеното вътречерепно налягане. Най-често използвате системи са клапните системи за вентрикулно-перитонеално (към коремната кухина) и ветрикулно-атриално (към сърдечната кухина) шънтиране. Те се състоят от един катерър който се поставя в страничното мозъчно стомахче, резервоар/клапа, дистален катерър за отвеждане на ликвора. (информацията е взета от http://www.tokudabolnica.bg)