Асоциация на банките в България

Асоциация на банките в България

Асоциация на банките в България /АББ/ представлява сдружение с нестопанска цел на банките в Република България. Асоциацията е учредена на 9 април 1992г. и е една от първите браншови организации с идеална цел в държавата. АББ съдейства за осъществяване на връзка, взаимодействие и взаимопомощ между банките, съгласува и координира интересите на своите членове при осъществяваната от тях дейност, защитава правата и интересите на своите членове пред държавните органи, обществени организации и други юридически лица, изготвя мотивирани и обосновани становища по проекти на нормативни актове, регламентиращи банковото дело, както и съдейства за повишаване на професионалната квалификация и информираност на служителите на банките.

Органите на АББ са Общото събрание и Управителният съвет. Общото събрание на Асоциацията е нейният върховен орган и се състои от всички нейни членове. Управителният съвет е органът за оперативно управление на Асоциацията. Той се състои от седем члена, избрани с мандат от 3 години от Общото събрание на Асоциацията. Главният секретар на Асоциацията осъществява оперативното ръководство на Асоциацията и подпомага Управителния съвет при организирането на неговата работа. Като помощни структури към Управителния съвет на Асоциацията са създадени и функционират комитети и работни групи, които се състоят от представители от банките, членуващи в АББ. През 2021г. в АББ членуват 23 банки и банкови клонове. АББ е член на Европейската банкова федерация.

АББ и и Фондация “Нашите недоносени деца“ организираха съвместна дарителска кампания, благодарение на която беше закупена медицинска апаратура, жизнено важна за подпомагане лечението на недоносени деца на стойност над 50 000 лева. С помощта на средствата, дарени от членове на АББ, бяха подпомогнати неонатологичните отделения на 6 болници в България.

Бяха закупени транспортен кувьоз, термолегло, инкубатор, камера с ламинарен поток, два перфузора и пулсоксиметър, съответно за

  • “МБАЛ – Добрич” АД, МБАЛ
  • “Проф. д-р С.Т. Киркович” АД в Стара Загора
  • МБАЛ “Пловдив” АД
  • МБАЛ “Силистра” АД
  • II САГБАЛ Шейново в София
  • МБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” АД във Велико Търново

Банките в България участват постоянно в различни благотворителни кампании и ще продължават и занапред да показват висока социална отговорност и да оказват подкрепа на най-уязвимите и нуждаещи се членове на обществото, като подхождат с особено внимание към нуждите на децата, тъй като, освен че са най-уязвими, те са бъдещето на България и се нуждаят от още по-голяма подкрепа и отговорност от страна на обществото ни.

 

АББ и и Фондация “Нашите недоносени деца“ организираха съвместна дарителска кампания, благодарение на която беше закупена медицинска апаратура, жизнено важна за подпомагане лечението на недоносени деца на стойност над 50 000 лева.