Безплатен преглед и изследвания за бременни без здравни осигуровки

Безплатен преглед и изследвания за бременни без здравни осигуровки

С тази промяна (виж раздел 4) Министерство на здравеопазването осигурява по един безплатен преглед и изследвания на всяка здравно неосигурена бремeнна. Поправката е важна крачка към осигуряване проследяване на бременноста на всички бременни, но не предоставя достатъчни гаранции за опазване здравето на майката и бебето. Остава и предизвикателството всички бременни, но неосигурени жени, да разберат за тази промяна, както и да получат достъп до безплатния преглед.

 

Раздел IV.
(Нов – ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

Чл. 19. (Нов – ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Министерството на здравеопазването осигурява извън обхвата на задължителното здравно осигуряване по един профилактичен преглед през времето на бременността на всяка здравнонеосигурена жена.

(2) Профилактичният преглед при неосигурената бременна включва:
1. дейности, извършвани от специалист по акушерство и гинекология: анамнеза, оценка на рискови фактори, определяне вероятния термин на раждане, измерване на артериално кръвно налягане, антропометрия с външна пелвиметрия, гинекологичен преглед, изследване на детски сърдечни тонове, ако срокът на възрастта го позволява, ехография, интерпретация на изследванията;
2. извършване на изследвания – ПКК, кръвна захар, уринаседимент, глюкоза, албумин, изследване за сифилис, изследване за хепатит В (HbS Ag); микробиологично изследване на влагалищен секрет.
(3) Прегледите и изследванията се извършват от лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ по акушерство и гинекология и от медико-диагностични лаборатории – самостоятелни или в структурата на лечебни заведения за извънболнична помощ.
(4) Здравнонеосигурената жена има право свободно да избере лечебното заведение по ал. 3.
(5) Лекарят, който извършва профилактичния преглед на неосигурената бременна, задължително й представя план за последващите действия по проследяване на бременността й и я уведомява, че те не са включени в извършвания от него преглед и съответно не попадат в обхвата на дейностите, на които тя има право по тази наредба като неосигурено лице.
(6) Условията и редът за предоставяне на медицинските дейности по ал. 2 и за заплащането им на лечебните заведения се уреждат по реда на чл. 4.

Пълния текст тук