Становище на ФННД във връзка с наредба за утвърждаване на Медицински стандарт по „Акушерство и гинекология"

Становище на ФННД във връзка с наредба за утвърждаване на Медицински стандарт по „Акушерство и гинекология"

Скъпи приятели,

В предвидения от Закона за нормативните актове срок, Фондация Нашите недоносени деца /ФННД/, изпрати своето становище до Министерство на здравеопазването във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на наредба за утвърждаване на Медицински стандарт по „Акушерство и гинекология“. Според т. 17 от проекта по дефиниция „Потенциална жизнеспособност на плода“ е термин, който се въвежда за плод от бременност, достигнала срок 25+0 гестационни седмици и/или при тегло на плода равно и над 700 грама и е налице потенциална възможност да прeживее без интензивно дихателно подпомагане.“

При така записаната в проекта дефиниция са налице два основни елемента, които трябва да съществуват едновременно, за да е налице „раждане“, което означава, че плода може да се определи за жизнеспособен единствено при наличието и на двата елемента – гестационна възраст и тегло, и новороденото да може да преживява без апаратна вентилация. Това дава възможност за осъществяване на различни действия макар и в една и съща ситуация. Така например тази дефиниця би могла да се тълкува, че всяко новородено, нуждаещо се от апаратна вентилация, няма да се води „родено“, а ще се води „аборт“, без значение на тегло и гестационна възраст. Следва да се има предвид, че общоизвестен факт, съдържащ се в медицинската литература, е че новородените между 25 и 29 г.с се нуждаят от апаратна вентилация по дефиниция, т.е с въвеждането на този критерий родените под 29 г.с няма как да бъдат потенциално жизнеспособни.

Формулирана по този начин, дефиницията за жизнеспособност лишава от правосубектност новородени, които ще бъдат считани за аборти, само защото се намират в състояние, което ги поставя в необходимост от извършване на интензивно дихателно подпомагане, а това ги лишава и от гаранция, че ще получат адекватна и качествена медицинска помощ, тъй като абортният плод не е субект на правото, той не се счита за новородено и не се създават задължения да му бъде оказана медицинска помощ.
Във връзка с това ФННД счита, че за да бъде приведено законодателството ни в съответствие с европейските стандарти в областта и с практиката на Европейския съд по правата на човека, е необходимо допълването и детайлизирането на предложените промени.

ФННД предложи да бъде премахнато изискването за „и е налице потенциална възможност да прeживее без интензивно дихателно подпомагане“ и да се добави изразът: „независимо дали плодът е роден жив или мъртъв“. Също така предложи да се въведе алгоритъм и модел за поведение при определяне ​„потенциална жизнеспособност на плода“ и алгоритъм за мъртвородени деца и за процедурите​, които се следват за детето и родителите му, за да се гарантира правото на тези родители да погребат/кремират детето си ако това е тяхното желание.