Отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст при преждевременно раждане

Отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст при преждевременно раждане

В следващите редове ще ви дадем полезна информация, свързана със сроковете и документите, необходими за начало на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст при преждевременно раждане. 

*Информацията е актуална към месец януари 2022 година

Коя дата се счита за начало на отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст (майчинството)

Отпускът за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст започва да тече от първия ден след изтичане на отпускът поради бременност и раждане. 

Работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането.

Кодекс на труда:
Чл. 163. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. – ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. – ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. – ДВ, бр. 68 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 02.01.2009 г.) Работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането.

След използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

Кодекс на труда:
Чл. 164. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) След използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

Откъде да вземем болничен лист за бременност и раждане

– Първият болничен за 45 дни преди раждането се издава от лекарят, който осъществява наблюдението на бременността
– Вторият болничен за 42 дни се издава от лекарят, който е водил раждането, а ако няма такъв – от личния лекар
– Третият болничен за 48 дни се издава от личния лекар на детето или от личния лекар на родилката. Ако детето по медицински причини е оставено за гледане в болнично заведение – болничният лист се издава от болничното лечебно заведение.

Наредба за медицинската експертиза:
Чл. 26. (1) Отпускът поради бременност и раждане на осигурената в размер 135 календарни дни за всяко дете се разпределя в 3 болнични листа, както следва:

  1. за 45 календарни дни преди раждането; болничният лист се издава еднолично от лекаря, който осъществява наблюдението на бременната; в болничния лист задължително се вписва терминът на раждането;
  2. за 42 календарни дни непосредствено от раждането – от лекаря, който е водил раждането; ако раждането е станало без медицинско наблюдение – от личния лекар;
  3. за 48 календарни дни (продължение на предходния болничен лист):

а) след изписване от болничното лечебно заведение – от личния лекар на детето или от личния лекар на родилката;

б) в случаите, когато детето по медицински индикации е оставено за гледане в болнично лечебно заведение – болничният лист се издава от ЛКК на АГ отделението на болничното лечебно заведение, където се гледа болното дете.

Наредба за медицинската експертиза:
Чл. 27. (1) Когато раждането не стане в рамките на 45-те дни отпуск поради бременност по чл. 26, ал. 1, т. 1, той се продължава с нов болничен лист до деня на раждането, но за не повече от 93 дни.

(2) Когато раждането е станало преди изтичането на 45-дневния отпуск поради бременност, а също и при преждевременно раждане, когато не е съществувала възможност да се започне ползването на 45-дневния отпуск поради бременност, осигурената има право на остатъка или на неизползвания отпуск поради бременност. В тези случаи отпускът се включва в третия болничен лист, като се вписва размерът на неизползвания отпуск поради бременност.

(3) В случаите, при които осигурената няма право на отпуск за времето след 42-рия ден от раждането, се издава болничен лист само за неизползвания отпуск поради бременност.

Какво да направим ако родим преди изтичане на 45 дневен болничен

Когато раждането стане преди изтичане на 45 дни от започване ползуването на отпуска за бременност и раждане, остатъкът до 45 дни се ползува след раждането.

Кодекс на труда:
Чл. 163. (3) Когато поради неточно предвиждане на здравните органи раждането стане преди изтичане на 45 дни от започване ползуването на отпуска, остатъкът до 45 дни се ползува след раждането.

Наредба за медицинската експертиза:
Чл. 27. (2) Когато раждането е станало преди изтичането на 45-дневния отпуск поради бременност, а също и при преждевременно раждане, когато не е съществувала възможност да се започне ползването на 45-дневния отпуск поради бременност, осигурената има право на остатъка или на неизползвания отпуск поради бременност. В тези случаи отпускът се включва в третия болничен лист, като се вписва размерът на неизползвания отпуск поради бременност.

Кога приключва отпускът за отглеждане на дете или т.нар. майчинство

Първата година от отпуска за отглеждане на дете приключва на датата на термина, определен и записан в медицинските документи, съпровождащи бременността. Втората година от отпуска за отглеждане на дете приключва на рождената дата на детето.

Кодекс на труда:
Чл. 164. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) След използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.
(включително деня на навършване на 2-годишна възраст на детето)