Вашите права като родители

Вашите права като родители

Вашите права като родители на новородени (харта за правата на родителите от European Foundation for the Care of Newborn Infant)

1. Право да получи комплексна и ранна информация и обучение.

Всички (бъдещи) родители имат правото да получат равен и ранен достъп до адекватна, базирана на доказателства, информация. Това трябва да включва разбираема и адекватна информация и съвети за проблеми, свързани със зачеването и майчинството, сексуалното и репродуктивното здраве, здравословния начин на живот, бременността, раждането, грижата за новороденото.

2. Право на адекватно висококачествено лечение и грижи.

Всички (бъдещи) родители имат правото на базирано на доказателставата, висококачествено лечение и грижи като основа за активен и здравословен растеж. Това включва необходимата апаратура, лекарства, както и обучение и подготовка на здарвните кадри.

3. Право да се запази семейството.

Всички семейства имат правото да бъдат считани за едно цяло. Към всеки член, както и към семейството като цяло, трябва да се подхожда с уважение към неговите социални, културни, емоционални и медицински нужди и особености, както и да се зачита правото на лично неприкосновено пространство.

4. Право на разбираема и точна информация

Всички родители имат правото да получат ясна и точна информация относно наличните техники и процедури за диагностициране и терапия, включително възможните рискове, на техния роден език. На база на тази информация, родителите могат да се включват в процеса на вземане на решение за прилагане на избрана диагностика и/или терапия.

5. Право на активно участие в грижата за детето

Всички родители имат правото да получат подходящо обучение и да бъдат включени в грижата за техните деца по ефективен начин.

6. Право на несъгласие с лечение

Всички родители имат правото да се оплакват и да изискват промени в лечението, без да се страхуват от негативно отношение и негативен ефект върху качеството на грижата за техните деца.

7. Право на подкрепа

Всички (бъдещи) родители и деца, родени в риск, имат право на психологическа, социална, и финансова подкрепа.

8. Право на отпуска преди и след раждане, и за отглеждане на детето.

Всички родители имат правото на отпуска преди и след раждане, и за отглеждане на дете. Семейства с недоносени бебета, с много деца и деца със специфични нужди да имат право на удължен период на отпуска.

9. Право на грижа, целяща да запази семейството

Всички родители и новородени имат право да останат заедно, докато детето се лекува.

10. Право на контакт на близки членове на семейството с новороденото

Всички родители имат правото да позволят на близки членове на семейството (напр. баби и дядовци, братя и сестри, близки приятели) да имат контакт с новороденото.

11. Право да получават информация за допълнителни услуги и групи за подкрепа

Всички родители имат правото да получават адекватна информация за съществуващите услуги и групи за взаимопомощ, както и за национални родителски организации.

12. Право на подходящ трансфер и процедура на изписване

Всички родители и новородени имат правото на подходящ и индивидуален трансфер и процедура на изписване.

13. Право да получават специализирана грижа след лечение и изписване

Всички родители и родените в риск имат право да получават подходящо и специализирано проследяване и грижа след изписване, добре координирани и базирани на доказателства и опит.

14. Право на доживотна подкрепа

Всички новородени със специфични неврологични и двигателни изисквания имат правото на доживотна подкрепа и интеграция в псигологичен, социален и финансов аспект.