Въвеждане на Европейски стандарти за грижа за новородените

Въвеждане на Европейски стандарти за грижа за новородените

Лечението и грижите за преждевременно родените и болни новородени се различават значително в различните европейски държави. Докато в една страна висок процент от всички екстремно недоносени деца умират, в други държави децата, родени на същата възраст, имат голям шанс за оцеляване. Но съществените разлики не засягат само преживяемостта: в някои държави преждевременното раждане по-често се асоциира с дългосрочни двигателни и когнитивни нарушения, в сравнение с други. Това обстоятелство се засилва от факта, че в някои части на Европа последващите грижи за тази уязвима група деца не са институционализирани или дори изобщо не съществуват.

В условията на висока степен на неравенство при предоставянето на здравни грижи е необходимо уеднаквяване на дефинициите и въвеждане на ясни регламенти за инфраструктура, медицински процеси, процедури при полагането на грижи, както и умения на персонала, за да е възможна съпоставка и коригиране на условията на грижа в Европа.

На стария континент се наблюдава висок и все по-нарастващ брой преждевременни раждания, а краткосрочните и дългосрочните медицински и социални последици, както и финансовата и нематериалната тежест за пациентите, семействата и здравните системи, са огромни. Поради това е много наложително да се осигури достъпна висококачествена грижа навсякъде и за всички.

Европейските стандарти за грижа за новородените адресират несъответствията в организацията на грижите, образованието на здравните специалисти, структурата и предоставянето на грижи за преждевременно родените и болни новородени. Проектът насърчава еднакво високо ниво на грижи за преждевременно родените и болни деца в цяла Европа чрез системен подход посредством включване на много заинтересовани страни още от самото начало, участие на пациентски и родителски организации, разширяване на обхвата и стратегия на разпространение на много нива.

Те са създадени по инициатива на Европейската фондация за грижа за новородените EFCNI, съвместно с повече от 220 здравни експерти от различни области на детското здраве и развитие и родителски организации. През 2018 г. Стандартите са представени пред Европейския парламент в Брюксел, където получават широк позитивен отклик, а вицепрезидентът на Европейския парламет заявява готовността си за подкрепа на процеса на имплементирането им в името на детското благополучие и висш интерес.